Download

युवा सूचना केन्द्र निर्देशक समिति

 युवा सूचना केन्द्रको व्यवस्थापन, समन्वय तथा निर्देशन समेतका लागि युवा सूचना केन्द्र निर्देशक समिति देहाय बमोजिमको रहने छ ।

 महाशाखा प्रमुख, युवा तथा प्रशासन महाशाखा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय                                                      अध्यक्ष

 प्रतिनिधि, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय                                                                               सदस्य

 प्रतिनिधि, राष्ट्रिय योजना आयोग                                                                                                                    सदस्य

 विभागीय प्रमुख स्तरको प्रतिनिधि, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्                                                                               सदस्य

 युवासंग सम्वन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेका जना प्रतिनिधि            सदस्य

शाखा प्रमुख, युवा कार्यक्रम शाखा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय                                                                        सदस्यसचिव

  युवा सूचना केन्द्रको व्यवस्थापन समिति: 

 युवा सूचना केन्द्रको व्यवस्थापन गर्न जिल्ला स्तरमा देहाय बमोजिमका सदस्यहरु रहने गरी एक व्यवस्थापन समिति रहनेछ  

 क) जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्ष                  अध्यक्ष 

 ख) जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि                     सदस्य 

 ग) जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको प्रतिनिधि             सदस्य

 घ) जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रतिनिधि                       सदस्य 

 ङ) युवा सूचना केन्द्र रहेको स्थानको नगरपालिका वा गा.वि.स.को प्रतिनिधि

 च) युवासंग सम्वन्धित गैरसरकारी संघ - संस्थाहरु मध्येबाट कम्तिमा एक जना महिला समेत पर्ने गरी समितिले तोकेका ३ जना युवा प्रतिनिधि                                      सदस्य

 छ) स्थानीय तहमा सरकारी स्तरमा संचालित अन्य सूचना केन्द्रहरु भए सो केन्द्रहरु मध्येबाट समितिले तोकेको बढिमा २ जना प्रतिनिधि                                         सदस्य

 ज) युवा सूचना केन्द्रको कार्यालय प्रमुख                     सदस्यसचिव

 युवासंग सम्वन्धित गैरसरकारी संघ, संस्थाहरु मध्येबाट युवा प्रतिनिधि छनौट गर्दा युवा सूचना केन्द्र सञ्चालनका लागि मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्ने सम्वन्धित संस्थाको एक जना प्रतिनिधिलाई व्यवस्थापन समितिमा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्नेछ ।

 युवा सूचना केन्द्र व्यवस्थापन समितिको बैठकमा आवश्यकतानुसार जिल्लामा कार्यरत युवासंग सम्वन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।

 सल्लाहकार समिति 

 युवा सूचना केन्द्रको संचालनका लागि आवश्यक मार्गदर्शन गर्न तथा सुझाव, सल्लाह, समन्वय एवं सहयोग पुर्याउन सम्बन्धित जिल्लामा देहाय वमोजिमका सदस्यहरु रहने गरी एक सल्लाहकार समिति रहनेछ:

क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी                              अध्यक्ष 

ख) स्थानीय विकास अधिकारी                            सदस्य

ग) जिल्ला शिक्षा अधिकारी                               सदस्य

घ) कार्यालय प्रमुख, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय               सदस्य

ङ) युवा सूचना केन्द्र रहेको नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत   सदस्य

च) कार्यालय प्रमुख, महिला तथा बालबालिका कार्यालय         सदस्य

छ) नेपाल पत्रकार महासंघको जिल्लास्थित कार्यालयको प्रतिनिधि         सदस्य 

ज) सम्बन्धित जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघको प्रतिनिधि         सदस्य   

nbsp; span style=nbsp;

सरकारी सूचना

स्थानीय युवा सझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनमा

स्थानीय युवा सझ...

स्थानीय युवा सझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनमा युवालाई आफ्नो मुलुक र समाजप्रति...

2.png
3.png
1.png